Інвестиційний меморандум

"Запропонований товар уже на половину проданий." 

Ноель Дю Фаль

Інвестиційний меморандум – це документ, що містить у собі всебічний опис об'єкта інвестування та дає повне уявлення про нього інвестору.

Найчастіше до нас звертаються за допомогою в розробці цього документу у двох випадках:

 • з метою залучення інвестицій – у цьому випадку нашим замовником являється власник або ініціатор проекту, що бажає провести його презентацію для потенційних інвесторів;

 • при реалізації готового бізнесу – з метою подання вичерпної інформації потенційному покупцю про підприємство, що продається. Ініціатором такої роботи, як правило, виступає продавець.

Консультантами “СПКо” розроблено більше 10 документів для вітчизняних та закордонних інвесторів, що стали основою для  переговорного процесу, а більша частина з них допомогла ряду підприємств знайти нових власників або залучити інвестиції, необхідні для реалізації проектів наших Клієнтів.

Стандартизованої форми інвестиційного меморандуму не існує, його структура у кожному випадку визначається особливостями об’єкту дослідження, глибиною розкриття інформації, яка задається замовником та фіксується в договорі на проведення робіт.

Нижче приведено орієнтовний зміст інвестиційного меморандуму підприємства, що складають наші консультанти у рамках  реалізації проектів по супроводу угод з готовим бізнесом на замовлення продавців.

I. Резюме

Даний розділ меморандуму є коротким узагальненням усього документу та відображає його основні аспекти:

 • історія підприємства, структура капіталу, організаційна форма;

 • завдання підприємства,  запропоновані послуги, наявність усіх необхідних ліцензій,  сертифікатів та інших дозвільних документів;

 • наявність у підприємства механізмів реалізації товарів/послуг (дилерські, партнерські та інші мережі);

 • технічне оснащення підприємства та технології, що використовуються;

 • майнове забезпечення підприємства та нематеріальні активи. Форма володіння ними;

 • грошові потоки в репрезентативному періоді;

 • наявність зобов'язань та план їх погашення;

 • причина продаж бізнесу або залучення коштів;

 • SWOT – аналіз існуючого бізнесу (“S” – Сильні і “W“ – слабкі сторони, “О” – сприятливі можливості, “Т” – можливі труднощі);

 • вартість продажу бізнесу або величина необхідних інвестицій.

ІІ. Загальна характеристика бізнесу

 • Коротка історична довідка та юридична легітимність готового бізнесу.

 • Структура (власники) капіталу.

 • Місія підприємства (перелік і структура продукції, що виробляється і/чи запропонованих послуг, їх привабливість).

 • Стратегія підкорення ринку.

ІІІ. Ринок і конкуренти

 • Ринок та його перспектива.

 • Існуюча база клієнтів та механізми її розширення. Географія та умови продажів.

 • Конкуренти.

 • Маркетингова політика готового бізнесу. (довготривала та найближча перспектива розвитку підприємства).

IV. Менеджмент і персонал 

 • Органи управління підприємством.

 • Організаційна  структура управління підприємством.

 • Ключові менеджери та характеристика їх контрактів.

 • Структура персоналу. Штатний розклад та фонд заробітної платні. Соціальні гарантії.

 • Інформаційні системи, що використовуються в управлінні.

V. Результати продажів

Інформаційні таблиці про фінансовий стан підприємства за певний період, що висвітлюють:

 • звіти про фінансові результати;

 • продажі;

 • собівартість продажів;

 • валовий прибуток;

 • накладні витрати;

 • інші доходи та витрати;

 • помісячний рух коштів за останній репрезентативний період.

До таблиць додаються коментарі з поясненнями виявлених тенденцій.

VІ. Активи і пасиви

 • Баланси підприємства.

 • Основні засоби (земельні ділянки, будівлі і споруди, обладнання), їх класифікація за участю у виробничому процесі та форма володіння ними.

 • Основні засоби в заставі.

 • Нематеріальні активи. Юридична легітимність та форми володіння ними.

 • Незавершене будівництво та об'єми необхідних капіталовкладень.

 • Обігові кошти, їх структура, джерела та забезпеченість підприємства.

 • Дебітори, структура дебіторської заборгованості, терміни виникнення, резерви сумнівної заборгованості.

 • Кредитори, структура кредиторської заборгованості, перспективи погашення.

 • Умовні (збалансовані) борги і зобов'язання, резерви та джерела їх виникнення, у т.ч. судові процеси, заставні розписки і інше.

VII. Податки

 • Структура податків.

 • Державні податки і платежі.

 • Місцеві податки і збори.

 • Податок на прибуток.

 • ПДВ.

 • Прибутковий податок.

 • Платежі до не бюджетник фондів.

VIII. Державний контроль

 • Періодичність і глибина перевірок контролюючих органів.

 • Терміни і результати останніх перевірок контролюючих органів.

 • “Податкова” репутація підприємства.

 • IX. Перспективи розвитку бізнесу

 • Опис регіону, в якому діє підприємство.

 • Місце регіону у галузі бізнесу.

 • Профільний ринок в представленому регіоні.

 • Доцільність розвитку бізнесу.

 • Сприятливі фактори розвитку бізнесу. Шляхи їх використання.

 • Несприятливі фактори розвитку бізнесу. Методи їх обліку та подолання.

Х. Структура трансакції

 • Опис варіантів структури угоди.

 • Оптимальна схема виплат.

 • Терміни та порядок реєстрації угоди.

 • Податкові наслідки.

ХІ. Висновок